Next Level Learning
Hogeschool van Amsterdam
Beoordeel deze stelling in de De kwaliteitscan
Deze stelling is beoordeeld met Ik wil hier aandacht aan besteden Geen aandachtspunt op dit moment
Evalueren
Peer feedback

Ik begeleid mijn studenten bij het beoordelen van elkaars producten.

Bij peerfeedback geven studenten, aan de hand van criteria, informatie aan elkaar over ieders eigen werk. Om peerfeedback te kunnen geven moeten ‘gever’ en ‘ontvanger’ beiden in staat zijn om eigen werk en andermans werk te kunnen beoordelen en waarderen. Dit daagt de studenten uit eerst zelf na te denken over de eigen prestaties. De ontvanger kan vervolgens de eigen beoordeling vergelijken met de ontvangen feedback. Dit zorgt ervoor dat feedback van anderen beter landt.

Voor effectieve feedback is dialoog tussen gever en ontvanger essentieel. De ontvanger heeft een actieve rol en reageert op de feedback. Focus moet liggen op verandering; de ontvanger kan de feedback omzetten in actie. (bron Score). 

Peer feedback is een leeractiviteit met een groot leereffect, mits goed toegepast. Volgens Filius (2019) zijn de voordelen van online peer feedback: 

  • Het stimuleert studenten een kritische houding aan te nemen; 
  • Studenten integreren bestaande kennis met nieuwe kennis; 
  • Door de wederzijdse verantwoordelijkheid voelen studenten zich persoonlijk toegewijd; 
  • Studenten kunnen hun eigen leerproces staven met die van medestudenten 

Tips: 

  • Houd rekening met de fase waarin de student zitten. Probeer de activiteit in de propedeuse klein te houden: laat studenten deelproducten inleveren en beperk het aantal beoordelingscriteria. In de hogere jaren kan dit verder worden uitgebreid. 
  • Peer feedback wordt over het algemeen serieuzer genomen (en effectiever!) wanneer het proces wordt voorbesproken, gemonitord en nabesproken tijdens contactmomenten.

Toepassing in de praktijk

  • In Brightspace wordt online peer feedback gefaciliteerd door de peerfeedback-module van Feedbackfruits. In deze online activiteit structureer je het peerfeedbackproces door instructies, beoordelingscriteria en andere voorwaarden in te stellen. 
  • Je kunt ook het Brightspace discussieforum gebruiken. Op deze manier kan je de werkvorm iets minder structureren, maar bied je wel een laagdrempelige omgeving voor studenten om opmerkingen te delen.
  • Tenslotte kan je de studenten vragen hun producten, gemaakt in Office365 en opgeslagen op hun OneDrive, met elkaar (en met jou) te delen. Op die manier kan met de standaard Office-functionaliteit commentaar worden toegevoegd, of teksten herschreven.

Draaiboek effectieve peer feedback

De 7 stappen van effectieve feedback

(1)

Instructie

Studenten maken kennis met het proces van peer feedback. De relevantie en het belang van wederzijdse verantwoordelijkheid van de werkvorm wordt besproken.

Dit kan een standaardverhaal zijn die je als opleiding aanbiedt in de vorm van een video of PowerPoint. De volgende stap hierin is wel cruciaal.

(2)

Inhoud

De inhoud van de instructies wordt besproken.

Je verbindt de werkvorm aan de leerdoelen van het vak. Studenten maken kennis met het geven, en ontvangen, van constructieve feedback in de context van het vak. Je legt hier de focus op de gewenste uitkomsten en dit benadruk je op een manier zodat de studenten de activiteit serieus nemen.

Er is ruimte voor vragen, zodat studenten goed zijn voorbereid op het feedbackproces.

(3)

Criteria

Je licht de criteria van de opdracht toe. Misschien is er een verband met de summatieve toetsing in het vak, misschien verschillen die. Verklaar jouw beweegredenen, zodat studenten op de hoogte zijn van de context. Van studenten wordt namelijk verwacht dat ze hun feedback baseren op de criteria die je in de activiteit hebt meegegeven. Je benadrukt ook hier de gewenste uitkomsten.

Geef hierbij ook aan dat jij als docent het proces zal bewaken. Door dit vooraf te benoemen, en dit tijdens het proces steekproefsgewijs uit te voeren, zullen studenten de opdracht serieuzer doorlopen.

(4)

Oefening

Zowel jij als jouw studenten zullen moeten wennen aan het peer feedbackproces en aan de techniek. Door het proces als oefening te doorlopen maken jij en jouw studenten op een laagdrempelige manier kennis met het proces en kan je hier misconcepten en problemen oplossen voordat de daadwerkelijke werkvorm plaatsvindt. Het wordt daarom aangeraden om dit proces in een (virtuele) bijeenkomst te doorlopen, zodat je direct feedback kunt geven en vragen kunt beantwoorden.

(5)

Uitvoering

Jij en je studenten hebben kennisgemaakt met het proces en de techniek en zijn klaar om de daadwerkelijke activiteit te doorlopen.

Studenten leveren eerst een product in en geven vervolgens feedback op het product van medestudenten. Ze gebruiken criteria die vooraf zijn medegedeeld.

Jij als docent monitort de activiteit door de gebruikersstatistieken te volgen en door steekproefsgewijs verdiepende vragen te stellen en/of door vervolgens in de les aandacht te besteden aan gewenste activiteit. Let op: Wees je ervan bewust dat je het peer feedbackproces kan belemmeren door expertfeedback te geven; je moet ruimte laten voor de studenten om het kritische dialoog aan te gaan.

(6)

Bespreking

Tijdens een contactmoment bespreek je de activiteit: het proces en de gegeven peer- en expertfeedback. Op deze manier kan je nagaan of de gegeven en gekregen feedback is begrepen en kan worden benut.

Het meest wenselijk is om dit te organiseren in kleinere groepjes van studenten die elkaars producten van feedback hebben voorzien. Dit zorgt voor een lagere drempel en veiligere omgeving voor studenten om zich uit te spreken. Daarnaast raken studenten op deze manier eerder bekend met het leerproces van medestudenten en kunnen hun eigen leerproces staven met die van hun medestudent.

Elke groepje kan vervolgens de belangrijke punten mededelen met de grotere groep.

(7)

Resultaten

Aan het einde van het proces tonen de studenten aan hoe ze de feedback hebben verwerkt in een uiteindelijk product. Dit kan de conclusie zijn van enkele peer-feedback-iteraties, waarbij stappen 3, 5 en 6 een aantal keer is herhaald.

Ook evalueer je hier het peer feedbackproces, zodat je deze voor de volgende keer in een verbeterde vorm van toepassen.

Deel dit materiaal via de mail

Deze website gebruikt cookies.

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan. Je kunt meer lezen over het gebruik van deze cookies op deze pagina. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven op onze cookie verklaring.